Discussion:Accueil : Différence entre versions

De Wiki des arrêté·es
Aller à : Navigation, rechercher
(http://www.918indo.com)
(ничего особенного)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
очень интересно но чичего не понятно
<XRumerProject>
+
<PrimarySection>
+
<ProjectName>918indo_13102019</ProjectName>
+
<ProjectFormat>ANSI</ProjectFormat>
+
<NickName>RobertWaymn</NickName>
+
<RealName>RobertWaymnYR</RealName>
+
<Password>$aptK7k1y7K</Password>
+
<EmailAddress>temptest92130364@gmail.com</EmailAddress>
+
<EmailPassword>GDLVDNU622</EmailPassword>
+
<EmailLogin>temptest92130364@gmail.com</EmailLogin>
+
<EmailPOP>pop.gmail.com</EmailPOP>
+
<Homepage></Homepage>
+
<ICQ>124456847</ICQ>
+
<City>Maputo</City>
+
<Country>Mozambique</Country>
+
<Occupation>Service</Occupation>
+
<Interests>Cycling</Interests>
+
<Signature>
+
+
</Signature>
+
<Gender>0</Gender>
+
<UnknownFields></UnknownFields>
+
<PollTitle></PollTitle>
+
<PollOption1></PollOption1>
+
<PollOption2></PollOption2>
+
<PollOption3></PollOption3>
+
<PollOption4></PollOption4>
+
<PollOption5></PollOption5>
+
</PrimarySection>
+
<SecondarySection>
+
<Subject1></Subject1>
+
<Subject2></Subject2>
+
<PostText>
+
</PostText>
+
<Prior>áèçíåñ
+
äîñóã
+
îáúÿâ
+
êóðèëêà
+
ôëåéì
+
ôëýéì
+
îñíîâí
+
ðàçâëå÷
+
îôôòîïèê
+
îôòîïèê
+
îôô-òîïèê
+
ïðî÷åå
+
ðàçíîå
+
îáî âñ¸ì
+
flood
+
flame
+
stuff
+
blah
+
off-topic
+
off topic
+
offtopic
+
oftopic
+
general
+
common
+
business
+
îáùà
+
îáùèé
+
îáùåå
+
îáùèå
+
ðåêëàì
+
adver</Prior>
+
<OnlyPriors>false</OnlyPriors>
+
</SecondarySection>
+
</XRumerProject>
+

Version du 15 janvier 2020 à 22:58

очень интересно но чичего не понятно